Hughes Lake Shore Park

  • 43667 Trail G
  • Lake Hughes, CA 93532